تیمی

۱۳۰۰ هزار تومان ماهانه

۱۰ هزار پست
۲ کاربر
۵ پایش
۱۰ نمودار
دسترسی به محتوای سه ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
پشتیبانی تیکتینگ

شرکتی

تماس بگیرید

۱۰۰ هزار پست
۵ کاربر
۲۰ پایش
۴۰ نمودار
دسترسی به محتوای ۱۲ ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت

سازمانی

تماس بگیرید

تعداد پست نامحدود
تا ۱۵ کاربر
تعداد پایش نامحدود
تعداد نمودار نامحدود
دسترسی نامحدود به محتوا
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
دسترسی به مرکز فرمان
دسترسی به کامنت‌های اینستاگرام
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت

تیمی

۱۰۴۰ هزار تومان ماهانه

۱۰ هزار پست
۲ کاربر
۵ پایش
۱۰ نمودار
دسترسی به محتوای سه ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
پشتیبانی تیکتینگ

شرکتی

تماس بگیرید

۱۰۰ هزار پست
۵ کاربر
۲۰ پایش
۴۰ نمودار
دسترسی به محتوای ۱۲ ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت

سازمانی

تماس بگیرید

تعداد پست نامحدود
تا ۱۵ کاربر
تعداد پایش نامحدود
تعداد نمودار نامحدود
دسترسی نامحدود به محتوا
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
دسترسی به مرکز فرمان
دسترسی به کامنت‌های اینستاگرام
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت
سایر امکانات

امکان رصد تبلیغات پلتفرم‌های تبلیغاتی وب با پرداخت ماهانه ۱ میلیون تومان در پنل کاوان فراهم می‌شود.

امکان رصد گروه‌های عمومی یا مجاز خصوصی با پرداخت ۱ میلیون تومان در پنل کاوان فراهم می‌شود.

توضیحات

در صورتی که اکانت را برای استفاده شخصی و محدود می‌خواهید لطفا تماس بگیرید.

امکان رصد گروه های عمومی یا مجاز خصوصی با پرداخت ۱ میلیون تومان در پنل کاوان فراهم می‌شود.

هر ۱۰ کامنت (در اینستاگرام یا وب‌سایت‌ها) معادل ۱ پست شمارش می‌شود.

قیمت اضافه کردن هر کاربر ۱۲۵ هزار تومان در ماه است.
برای ارتقای سایر امکانات و شرایط هر پلن، نیاز به ارتقا به پلن بالاتر است