تیمی

۹۵۰ هزار تومان ماهانه

۱۰ هزار پست
۲ کاربر
۵ پایش
۱۰ نمودار
دسترسی به محتوای سه ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
پشتیبانی تیکتینگ

شرکتی

تماس بگیرید

۱۰۰ هزار پست
۵ کاربر
۲۰ پایش
۴۰ نمودار
دسترسی به محتوای ۱۲ ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
دسترسی به کامنت‌های اینستاگرام
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت

سازمانی

تماس بگیرید

تعداد پست نامحدود
تا ۱۵ کاربر
تعداد پایش نامحدود
تعداد نمودار نامحدود
دسترسی نامحدود به محتوا
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
دسترسی به مرکز فرمان
دسترسی به کامنت‌های اینستاگرام
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت

تیمی

۷۸۰ هزار تومان ماهانه

۱۰ هزار پست
۲ کاربر
۵ پایش
۱۰ نمودار
دسترسی به محتوای سه ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
پشتیبانی تیکتینگ

شرکتی

تماس بگیرید

۱۰۰ هزار پست
۵ کاربر
۲۰ پایش
۴۰ نمودار
دسترسی به محتوای ۱۲ ماه اخیر
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
دسترسی به کامنت‌های اینستاگرام
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت

سازمانی

تماس بگیرید

تعداد پست نامحدود
تا ۱۵ کاربر
تعداد پایش نامحدود
تعداد نمودار نامحدود
دسترسی نامحدود به محتوا
به‌روزرسانی لحظه‌ای
استفاده از هشدار
خروجی
امکان پایه تصمیم‌یار
امکان پیشرفته تصمیم‌یار
دسترسی به مرکز فرمان
دسترسی به کامنت‌های اینستاگرام
پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت
سایر امکانات
امکان رصد تبلیغات پلتفرم های تبلیغاتی وب با پرداخت ماهانه ۱ میلیون تومان در پنل کاوان فراهم می شود.
امکان رصد گروه های عمومی یا مجاز خصوصی با پرداخت ۱ میلیون تومان در پنل کاوان فراهم می شود.
توضیحات
در صورتی که اکانت را برای استفاده شخصی و محدود می خواهید لطفا تماس بگیرید.
امکان رصد گروه های عمومی یا مجاز خصوصی با پرداخت ۱ میلهر ۱۰ کامنت (در اینستاگرام یا وب سایت ها) معادل ۱ پست شمارش می شود.یون تومان در پنل کاوان فراهم می شود.
قیمت اضافه کردن هر کاربر ۱۲۵ هزار تومان در ماه است.
برای ارتقای سایر امکانات و شرایط هر پلن، نیاز به ارتقا به پلن بالاتر است