Skip to content

تخریب در فضای تبلیغاتی تلگرام در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

این نمودار، اولین نمودار از سری نمودارهای ساده و الهام بخش است که به تحلیل محتوای دیجیتال فارسی در حوزه های مختلف خواهد پرداخت. در این نمودارها سعی می شود تا یک نمودار ساده و گویا ارایه شود و تصویری الهام بخش از موضوع مورد نظر ارایه دهد.

بررسی مطالب انتخاباتی هفته اخیر تلگرام (۱۶ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۶) نشان می دهد، عمده مطالب منتشر شده در این شبکه در راستای تخریب کاندیدای رقیب است تا بیان نقاط قوت و تمجید از کاندیدای مورد حمایت. آمار بررسی شده در کاوان نشان می دهد، مطالب تخریبی نزدیک به ۲.۵ برابر مطالب تمجیدی بوده اند.